Všeobecné obchodní podmínky
společnosti Bc. Petr Wolf,
IČ: 07875592, se sídlem
Václava Trojana 1589/17, Praha 22 – Uhříněves, 104 00

1. Preambule

Tyto všeobecné obchodní podmínky(dále též VOP) platí pro nákup v internetovém obchodě www.mimiwolf.cz, který jeprovozován
Bc. Petr Wolf , IČ: 07875592 , se sídlem Václava Trojana 1589/17, Praha 22 – Uhříněves, 104 00 . Tyto VOP upravují vztahy mezi Kupujícím a Prodávajícím v oblasti prodeje zboží mezi Bc. Petr Wolf , IČ: 07875592 , se sídlem Václava Trojana 1589/17, Praha 22 – Uhříněves, 104 00 (dále jen„Prodávající“) a jejími obchodními partnery (dále jen „Kupující“). Veškerésmluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Kupující podáním objednávky potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, jejichž nedílnou součást tvoří reklamační řád, a že s nimisouhlasí. Na tyto obchodní podmínky je Kupující dostatečným způsobem předvlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.

2. Definice

2a. Prodávající

Prodávajícím je Bc. Petr Wolf , IČ: 07875592 , se sídlem Václava Trojana 1589/17, Praha 22 – Uhříněves, 104 00

2b. Kupující

Kupujícím je spotřebitel nebo podnikatel. Spotřebitelem je fyzická osoba, která přiuzavírání a plnění kupní Smlouvy s Prodávajícím nejedná v rámci svéobchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonusvého povolání. Spotřebitel při zahájení obchodních vztahů předává Prodávajícímu pouze své kontaktní údaje, nutné pro bezproblémové vyřízení objednávky,popřípadě údaje, které chce mít uvedeny na nákupních dokladech.

Právní vztahy Prodávajícího se spotřebitelem výslovně neupravené těmito VOP se řídí příslušnýmiustanoveními zák. č. 40/1964 Sb., občanský zákoník a zák. č. 634/1992 Sb., oochraně spotřebitele, oba v platném znění, jakož i předpisy souvisejícími. Podnikatelem se rozumí: osoba zapsaná v obchodním rejstříku (především obchodní společnosti), osoba, která podniká na základě živnostenského oprávnění (živnostník zapsaný v živnostenském rejstříku), osoba, která podniká na základě jiného než živnostenského oprávnění podle zvláštních předpisů (sem patří např.svobodná povolání jako advokacie apod.), a osoba, která provozuje zemědělskouvýrobu a je zapsána do evidence podle zvláštního předpisu. Právní vztahyProdávajícího s Kupujícím, který je podnikatel, výslovně neupravené těmito VOPani Smlouvou mezi Prodávajícím a Kupujícím se řídí příslušnými ustanovenímizák. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění, jakož i předpisy souvisejícími.Individuální Smlouva Prodávajícího s Kupujícím je nadřazena obchodním podmínkám.

2c. Spotřebitelská Smlouva

Smlouva kupní,o dílo, případně jiné smlouvy dle občanského zákoníku, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel, resp.Prodávající.

3. Zpracování osobních údajů

Veškeré nakládání s osobními údaji Kupujících se řídí zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů veznění pozdějších předpisů a ostatními právními předpisy platnými na území ČR. Kupujícísvým svobodným rozhodnutím (stiskem tlačítka Objednat ) dává najevo, že si jevědom všech výše uvedených skutečností a souhlasí s dalším zpracováním svých osobních údajů pro účely obchodní činnosti provozovatele tohoto eshopu. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, máte právo na přístup k údajům a náleží Vám ochrana práv v rozsahu stanoveném zákonem. Tento souhlas můžete kdykolipísemně odvolat. Osobní údaje budou plně zabezpečeny proti zneužití. Data budouuchovávána a nebudou sdílena s aplikacemi třetích osob.

Správce tímto informuje subjekt údajů a poskytuje mu výslovné poučení o právech vyplývajících ze zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, tj. zejména o tom, že poskytnutíosobních údajů správci je dobrovolné, že subjekt údajů má právo k jejich přístupu,má právo výše uvedený souhlas kdykoliv písemně odvolat na adrese správce a dálemá právo v případě porušení svých práv obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajůa požadovat odpovídající nápravu, kterou je např. zdržení se takového jednánísprávcem, odstranění vzniklého stavu, poskytnutí omluvy, provedení opravy čidoplnění, zablokování, likvidace osobních údajů, zaplacení peněžité náhrady, jakož i využití dalších práv vyplývajících z § 11 a 21 tohoto zákona. Pokud si Kupující přeje opravit osobní údaje, které o něm Provozovatel nebo Prodávající zpracovává, může jej o to požádat na emailové adrese info@mimiwolf.cz nebo navýše uvedené poštovní adrese Provozovatele nebo Prodávajícího.

4. Objednávka a uzavření smlouvy

Kupující je oprávněn objednat zboží u Prodávajícího skrze objednávkový systém eshopu, popř.telefonicky. Návrhem k uzavření kupní smlouvy je umístění nabízeného zboží Prodávajícím na stránky, kupní smlouva vzniká odesláním objednávky, popř. telefonickou objednávkou Kupujícího spotřebitelem a přijetím objednávky Prodávajícím. Toto přijetí Prodávající neprodleně potvrdí Kupujícímu informativním emailem na zadaný email, na vznik Smlouvy však toto potvrzení nemá vliv. Vzniklou Smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů.

Tyto VOP jsou vyhotoveny v českém jazyce, přičemž kupní smlouvu je možné uzavřít též pouze v jazyce českém. Spotřebitel, který má trvalé bydliště v členském státě Evropské unie mimo území České republiky, popř. který je občanem členského státu Evropské unie mimoúzemí České republiky, potvrzením objednávky souhlasí s uzavřením kupní smlouvyv českém jazyce. Po uzavření kupní smlouvy není možné zjišťovat, zda přizpracování dat před podáním objednávky vznikly chyby, případně tyto chybyopravovat. Uzavřená kupní smlouva je Prodávajícím archivována a je po vyžádání Kupujícímu přístupná ve lhůtě 1 roku ode dne jejího podpisu.

5. Cena a platba

Nabídka s ceny uváděné na eshopu prodejce jsou smluvní, konečné, vždy aktuální a platné, a to po dobu, kdy jsou takto Prodávajícím v internetovém obchodě nabízeny. Náklady na dopravu jsou uvedeny v části „Doprava a platba“. Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku nese Kupující. Konečná kalkulovaná cena po vyplnění objednávkového formuláře je již uvedena i včetně dopravného. Jako cena při uzavření Smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím platí cena uvedená u zboží v době objednávání zboží kupujícím. Daňový doklad na základě kupní Smlouvy mezi Prodávajícím a Kupujícím slouží zároveň i jako dodací list.

Kupující může zboží převzít zásadně až po jeho úplném uhrazení, pokud není toto dohodnuto jinak. V případě, kdy Kupující provede úhradu a Prodávající posléze není schopen zajistit dodání zboží, vrátí Prodávající neprodleně plnění Kupujícímu dohodnutým způsobem. Lhůta k vrácení vynaložených prostředků je závislá na zvoleném způsobu jejich vrácení, nesmí však překročit dobu 30 dní od okamžiku, kdy tato nemožnost vznikla. Zboží zůstává do úplného zaplacení majetkem prodávajícího. Kupující uhradí objednané zboží do 5 pracovních dní, jinak se považuje tato objednávka za stornovanou, bez nároku, pokud není dohodnuto jinak. Prodávající akceptuje následující platební podmínky:

Platba platební branou GoPay (kreditní/debetní karta, zrychlená platba převodem, GoPay účet)
Platba předem bankovním převodem
Platba platební kartou při předání

6. Dodací lhůta a podmínky dodání


Prodávající splní dodávku zboží předáním tohoto zboží kupujícímu, nebo předáním zboží dopravci Česká pošta/Zásilkovna, tím také přechází na Kupujícího nebezpečí škody na věci. Dostupnost produktu je uvedena vždy v detailu tohoto produktu. Dodací lhůta je závislá na dostupnosti produktu, platebních podmínkách a podmínkách dodání, a činí maximálně 30 dnů. V běžných případech zboží expedujeme do 5 pracovních dní od uhrazení plné výše kupní ceny. Daňový doklad/fakturu obdrží Kupující na uvedený email.

Dodací lhůta začíná u zboží, které bude Kupujícím placeno při převzetí, tj. na dobírku, běžet dnem platného uzavření kupní Smlouvy dle článku IV. těchto VOP. V případě, že Kupující zvolil jinou variantu úhrady než zaplacení zboží při jeho převzetí, začíná dodací lhůta běžet až od úplného zaplacení kupní ceny, tj. od připsání příslušné částky na účet Prodávajícího. Prodávající akceptuje následující dodací podmínky:

Česká pošta a Zásilkovna

V případě výměny zboží ve lhůtě 14-ti dnů od zakoupení zboží jsou Kupujícímu účtovány náklady na poštovné, a to při každém jednotlivém zaslání zboží směrem ke Kupujícímu. V případě vrácení zboží Kupujícím Prodávajícímu do 14-ti dnů hradí náklady na poštovné Kupující.

7. Záruka a servis

Při prodeji spotřebního zboží je záruční doba 24 měsíců; jde-li o prodej potravinářského zboží, je záruční dobaosm dní, u prodeje krmiv tři týdny a u prodeje zvířat šest týdnů. Je-li naprodávané věci, jejím obalu nebo návodu k ní připojeném vyznačena v souladu sezvláštními právními předpisy lhůta k použití věci, skončí záruční doba uplynutím této lhůty. Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním. U věcí prodávaných za nižší cenu se záruka nevztahuje navady, pro které byla nižší cena sjednána. Jde-li o věci použité, neodpovídáprodávající za vady odpovídající míře používání nebo opotřebení, které měla věc při převzetí kupujícím.

V souladu s platným právním řádem České republiky není Kupujícímu, který je podnikatelem a zboží nakupuje v souvislosti s podnikáním, poskytována záruka na zboží mimo obecnou odpovědnost Prodávajícího za vady zboží při jeho předání. Kupujícím, kteří jsou podnikateli a kupují zboží v souvislosti se svou podnikatelskou činností, je poskytována záruční doba 12 měsíců.

Pro uplatnění záruční opravy je potřebné předložit pořizovací doklad (účtenka, faktura, Smlouva o leasingu), popř. záruční list. V případě zaslání zboží Prodejci je nutné zboží zabalit pro přepravu takovým způsobem, aby nedošlo k jeho poškození během přepravy. Prodávající neposkytuje Kupujícím pozáruční servis.

8. Reklamační řád

V případě, že se v průběhu záruční doby vyskytne vada, má Kupující, v závislosti na povaze této vady, při uplatnění záruky následující práva:

v případě vady odstranitelné:

a.) právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady

b.) právo na výměnu vadného zboží nebo vadné součásti, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné

c.) v případě nemožnosti postupů uvedených v bodech a.) a b.) má právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupení od kupní smlouvy v případě vady neodstranitelné:

a.) právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupení od kupní smlouvy v případě vady odstranitelné, pokud Kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě (tzn. zboží bylo již 3x reklamováno pro stejnou vadu) nebo pro větší počet vad věc řádně užívat

b.) právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupení od kupní smlouvy jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li spotřebitel výměnu věci:

a.)právo na přiměřenou slevu zkupní ceny nebo odstoupení od kupní smlouvy

Reklamaci lze uplatnit u Prodávajícího, a to ve všech jeho provozovnách. Reklamace se nevztahují na případy:

vznikla-li závada nebo poškození prokazatelně nesprávným užíváním, v rozporu s návodem k použití a nebojiným nesprávným jednáním

Kupujícího prokazatelných nedovolených zásahů do zboží

na vady, které vznikly běžným opotřebením spotřebního zboží se stanovenou lhůtou použití dle zvláštních právních předpisů, pokud je taková reklamace uplatňována po uplynutí této lhůty vady způsobené

vlivem živelných katastrof

9. Ukončení Smlouvy

Vzhledem k charakteru uzavření kupní Smlouvy prostřednictvím komunikace na dálku, má Kupující, který je spotřebitelem, právo odstoupit od této Smlouvy bez jakékoli sankce ve lhůtě14-ti dnů od převzetí zboží. Zboží musí být však v původním obalu se všemi náležitými štítky, a bez známek použití. Prodávající má povinnost vrácené zboží zkontrolovat a rozhodnout o naplnění daných podmínek. Dále má Kupující, který je spotřebitelem právo odstoupit od Smlouvy v souladu s ust. § 53 odst. 7 a 8 zákona č. 40/164 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Výšeuvedené se nevztahuje na Kupujícího, který je podnikatelem a uzavírá kupníSmlouvu v souvislosti se svou podnikatelskou činností. V případě výše uvedeného odstoupení od smlouvy bude Prodávajícím zaslána kupní cena na bankovní účet Kupujícího,který za tímto účelem Kupující Prodávajícímu sdělí a při použití platební brány budou prostředky vráceny na platební kartu/účet ze kterého byla platba provedena, pokud není dohodnuto jinak. Prodávající má právoodstoupit od Smlouvy v případě, kdy Kupující neuhradí plnou výši kupní ceny velhůtě 5-ti pracovních dnů ode dne uzavření kupní Smlouvy.

10. Závěrečná ustanovení

Kupující umožní Prodávajícím uplnění povinností v souladu se Nabídkou/Smlouvou, k čemuž vyvine veškeroupotřebnou součinnost. Kupující se zavazuje uhradit veškeré náklady vznikléProdávajícímu rozesíláním upomínek a náklady spojené s vymáháním případnýchpohledávek. Kupující bere na vědomí, že Prodávající je oprávněn postoupit svoupohledávku ze Smlouvy na třetí osobu. Kupující bude neprodleně informovatProdávajícího o změně svých identifikačních údajů, a to nejpozději do 5pracovních dnů ode dne, kdy taková změna nastala. Strany se zavazují, ževynaloží maximální úsilí na smírné řešení veškerých sporů vzešlých ze Smlouvya/nebo VOP nebo v souvislosti s nimi.

Vzájemný závazkový vztah smluvních stran se řídí právním řádem České republiky, zejména zákonem č.40/1964 Sb., občanským zákoníkem, v platném znění. Pro účely kontraktace smezinárodním prvkem tímto v souladu s čl. III. nařízení č. 593/2008 o právurozhodném pro smluvní závazkové vztahy, přijatého Evropským parlamentem a RadouEvropské unie dne 17. června 2008 (dále jen „Řím I“), že zvolily rozhodnýmprávem pro kupní Smlouvu a tyto VOP právo české, a to s vyloučením použití„Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží“. Touto volbou není dotčenčl. VI Řím I, týkající se spotřebitelských smluv.

V případě, že kterékoliv ustanovení Smlouvy a/nebo VOP je nebo se stane či bude shledáno neplatným nebo nevymahatelným, neovlivní to (v nejvyšším rozsahu povoleném právními předpisy) platnost a vymahatelnost zbývajících ustanovení Smlouvy a/nebo VOP. Smluvní strany se v takových případech zavazují nahradit neplatné či nevymahatelné ustanovení ustanovením platným a vymahatelným, které bude mít do nejvyšší míry stejný a právními předpisy přípustný význam a účinek, jako byl záměr ustanovení, jež má být nahrazeno. Z právní opatrnosti tímto smluvní strany prohlašují, pro případy kontraktace s mezinárodním prvkem pro jakékoliv případy sporů (s výjimkou sporů u nichž je dána výlučná pravomoc rozhodce a/nebo v souvislosti s nimi) či po případy, v nichž by bylo pravomocným rozhodnutím soudu shledáno, že zde není dána pravomoc rozhodce dle tohoto článku VOP, že v souladu s čl. 23 Nařízení Rady (ES) č. 44/2001 ze dne 22. prosince 2000, o příslušnosti a uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech, sjednávající výlučnou příslušnost městského soudu v Praze pro rozhodování veškerých budoucích sporů ze Smlouvy a/nebo VOP a/nebo v souvislosti s nimi. Taktéž smluvní strany tímto zakládají pro veškeré spory v souvislosti se Smlouvou a VOP (s výjimkou sporů u nichž je dána výlučná pravomoc rozhodce a/nebo v souvislosti s nimi) výlučnou pravomoc městského soudu v Praze.

Tyto VOP nabývají platnosti a účinnosti dne 15. 12. 2018 a jsou k dispozici taktéž na internetových stránkách Prodávajícího. Tyto VOP je Prodávající oprávněn kdykoliv změnit. VOP pak pozbývají platnosti a účinnosti dnem nabytí účinnosti VOP pozdějších.